Amazon đặt cược 4 tỷ USD vào chatbot AI Claude 2

Ai Claude 2

Anthropic xây dựng chatbot AI Claude 2 và đào tạo các mô hình lớn cho các công ty. Amazon đang đầu tư tới 4 tỷ USD vào đối thủ OpenAI là Anthropic như một cách để cung cấp dịch vụ học sâu nâng cao và các dịch vụ khác cho khách hàng Amazon Web Service …

Đọc tiếp